Lietošanas noteikumi

Izmantotie termini

1. Sludinājums – portāla #teirkursi Lietotāja ievietota, publicēta informācija par Lietotāja piedāvātajiem kursiem, apmācībām, semināriem, meistarklasēm u.tml.

2. Uzturētājs – portāla #teirkursi īpašnieks un uzturētājs ir “Teirdarbs” SIA, Reģ. Nr. 40103923419, adrese: Saules iela 9-1, e-pasts: info@teirkursi.lv

3. Lietotājs – juridiska vai fiziska persona, kas publicē informāciju portālā #teirkursi.

4. Pakalpojums – portāla #teirkursi Uzturētāja sniegts maksas pakalpojums portāla #teirkursi Lietotājam – sludinājuma publicēšanas nodrošināšana portālā #teirkursi.

Vispārējie noteikumi

5. Publicējot sludinājumu portālā #teirkursi Lietotājs uzņemas pilnu atbildību par publicētā Sludinājuma saturu.

6. Portāla #teirkursi Uzturētājs pēc apmaksas saņemšanas apņemas nodrošināt Lietotājam bezmaksas vai maksas pakalpojumu – Sludinājuma izvietošanu portāla #teirkursi attiecīgajā sadaļā, saskaņā ar izvēlētu termiņu un tarifa plānu vai bez maksas, ja izvēlēts tarifu plāns “Bezmaksas”.

7. Ievietojot sludinājumu portālā #teirkursi, Lietotājs piekrīt, ka Lietotāja publicēto informāciju, datus Uzturētājs apstrādā tie ir publiski pieejami.

Portāla #teirkursi Uzturētāja tiesības un atbildība

8. Portāla #teirkursi Uzturētājs nodrošina platformu informācijas izplatīšanai, bet atbildību par informācijas saturu, kā arī jebkurām sekām, ko šī informācija var radīt, uzņemas tās ievietotājs, portāla #teirkursi Lietotājs.

9. Portāla #teirkursi Uzturētājs patur tiesības vienpusēji noraidīt, atteikt Sludinājuma publicēšanu portālā #teirkursi, šādā gadījumā neiekasējot naudu par Pakalpojumu, ja izvēlēts kāds no maksas tarifu plāniem.

10. Pirms informācijas publicēšanas portālā #teirkursi ir tiesības pieprasīt portāla #teirkursi Lietotājam papildus informāciju, kas apstiprina viņa identitāti un publicējamās informācijas atbilstību, patiesumu.

11. Portāla #teirkursi Uzturētājam ir tiesības iepriekš nebrīdinot mainīt portāla funkcionalitāti, tarifu plānus, Lietošanas noteikumus un realizēt citas pēc Uzturētāja ieskatiem nepieciešamas izmaiņas. Lietotāja iepriekš pasūtītus un apmaksātus Pakalpojumus šādā gadījumā nodrošinot līdzšinējā apjomā un kvalitātē līdz attiecīgā Pakalpojuma sniegšanas termiņa beigām.

Portāla #teirkursi Lietotāja tiesības un atbildība

12. Sludinājuma publicētājs, portāla #teirkursi Lietotājs, apņemas ievērot Sludinājuma atbilstību spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. Sludinājumā ietvertajai informācijai jābūt patiesai, precīzai, tā nedrīkst būt pretrunā ar ētikas un morāles normām, kā arī nedrīkst maldināt šīs informācijas patērētāju.

13. Portāla #teirkursi Lietotājam ir tiesības rediģēt ievietoto Sludinājumu, kā arī dzēst to, šādā gadījumā nesaņemot atmaksu, ja iepriekš veikta apmaksa par Pakalpojumu.

14. Portāla #teirkursi Lietotājs piekrīt saņemt uz norādīto e-pastu Uzturētāja nosūtītos informatīvos u.c. e-pasta ziņojumus, kā arī atteikties no šādu e-pastu saņemšanas, ja nevēlas turpmāk tos saņemt.